انواع بالاست

انواع بالاست (1)

بالاست‌های الکترونیک مدیس با قطعات بسیار مرغوب تولید شده و دارای دو سال ضمانت می‌باشد.

بالاست‌های الکترونیک مدیس ، با قطعات بسیار مرغوب شده و دارای دو سال ضمانت می‌باشد .